2006/Jul/08

ฉันควรตัดสินใจเธอจากการกระทำของเธอ
ไม่ใช่จากคำพูดของเธอ

เธอเป็นดอกไม้ . . .ส่วนฉันก็อ่อนหัดเกินกว่าที่จะรู้จักรัก '